Episyrphus balteatus Eupeodes luniger Eristalis pertinax Eristalis tenax
       
Eristalis horticola Eupeodes corollae Portevinia maculata Eristalis nemorum
       
Epistrophe grossulariae Chrysotoxum elegans Eristalis intricarius Eristalis arbustorum
       
Sericomyia silentis Platycheirus rosarum Cheilosia pagana Xylota segnis

Back to Menu                                              Page <1>, <2>, <3>, <4>